8 Ιουν 2012

Επίκληση προς Μέρκελ (Προσοχή! Μόνο για Μνημονιακούς!)


 Καγκελαρίας το αγλάισμα και Τριμερούς το καύχημα, επέβλεψον εφ' ημών και καθάρισον ημάς εκ των κηλίδων της διαφθοράς. Τους αχρήστους οργανισμούς εξαφάνισον, τους εκ πολιτικών διορισθέντας απόλυσον, τα κεκλεισμένα επαγγέλματα άνοιξον.
Συ η τας ημετέρας καταθέσεις στηρίζουσα, η τας ημετέρας τράπεζας επανακεφαλαιοποιούσα, τους μισθούς και συντάξεις και εφάπαξ και επιδόματα πληρούσα δια του συναφθέντος δανείου και τα μυριάδες ασφαλιστικά ημών ταμεία διατηρούσα, παν αμάρτημα το παρ' αριστερών συνιστωσών πραχθέν εν λόγω ή έργω ή διανοία παράβλεψον.
 
Ανέλαβε αγαθή τας πολιτικάς ημών αδυναμίας και ανάπεμψον τους αντιπροσώπους σου ίνα:
τας ΔΕΚΟ πωλήσωσιν και παύσουσιν την καθ' ημών πλουσίαν βιωτή των   τα επιδόματα αρνίου καταργηθώσιν
τας συντάξεις εφήβων τεσσαρακοντούτων καταργήσωσιν
τας συντάξεις αγάμων θυγατέρων κόψουσιν
τα ευγενή ταμεία εις βάρος των πολιτών απομυζώντα ενοποιήσωσιν
τα αυθαίρετα οικήματα καταπατητών δημοσίων εκτάσεων γκρεμίσουσιν
τους βλέποντας αλλά τους τυφλούς υποκρινόμενους συνταξιούχους αναβλεψάντων τιμώρησον
τους δυναστεύοντας τον πολίτην δημοσίους υπαλλήλους εξαλείψουσιν
τους Υπουργούς πράττοντας όχι υπέρ των πολιτών αλλά υπέρ των συντεχνιών εξουθενώσουσιν
τους υπερμάχους της βίας, κουκουλοφόρους, υποστηριζομένους από κόμματα προς άγραν ψήφον αδράνησον
τους φοροδιαφεύγοντας και εισφοροδιαφεύγοντας εντόπισον
τους συμβούλους, οδηγούς, γραμματείς και φαρισαίους των πολιτικών μας απέλυσον
τα προνόμια κατάργησον 
τον λαόν απαλλάξουσιν από τη δυναστεία του ΠΑΜΕ του κλείνοντος τους λιμένας, τους αερολιμένας και τας οδούς
τους πολιτικάντηδες παραπλανώντες τον λαόν δια αργυρίων που υπάρχουσιν, αποκαλύψουσιν
 
Μην εγκαταλείψεις τους Έλληνας και περιέλαβε αυτούς εις την Ευρώπην. Μην αφήσεις αυτούς οδηγηθώσιν εις τον δρόμον της απομόνωσης, της Σοβιετίας και της εξαθλιώσεως.
Αγία Μέρκελ υπήκουσε και στέρξε εις βοήθειαν ημών.
Δημοσίευση σχολίου